Apie projektą

Projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ Nr. 4TT-KE-13-1-0002 finansuojamas, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.

Projekto sumanytoja ir iniciatorė vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“ idėjų projektui pasisėmė lankydamasi dalykiniuose vizituose Prancūzijoje, Švedijoje, Danijoje, Vokietijoje ir Latvijoje ir projektą įgyvendina kartu su partneriais - Telšių, Plungės ir Kupiškio vietos veiklos grupėmis, kurios dirba panašia linkme. Visos šios vietos veiklos grupės atstovauja kaimo vietoves, kurios yra panašios ekonomikos išsivystymo požiūriu, turinčios kaimo turizmo plėtros potencialą, jose vyrauja pienininkystės ūkiai, teritorijos yra geografiškai vientisos, ypač Telšių, Plungės, Rietavo rajonai. Visose teritorijose vykstant ūkių stambėjimui, mažieji ūkiai nyksta ir jauni žmonės nebematydami galimybių išgyventi kaime, išvyksta dirbti, o dažnai ir gyventi į miestus ar į užsienį. Smulkiems individualiems gamintojams yra sudėtinga rasti nišas savo produkcijos ar paslaugų realizacijai ir taip užtikrinti pajamas pragyvenimui, taip pat jiems dažnai stinga žinių ir motyvacijos to pasiekti.

Visus projekto partnerius sieja panašios problemos: mažai turistinių maršrutų, pažintinių takų; menka turizmo rinkodarą (kultūros paveldo objektai ir vietovės nėra veiksmingai pritaikyti turizmui); nėra parengtų turistinių maršrutų, kurie būtų įtraukti į vieningą turizmo sistemą; neefektyviai naudojamos informacinės technologijos; neišplėtota žemės ūkio subjektų kooperacija; akivaizdžios produkcijos realizavimo ir rinkodaros problemos.

Įgyvendinamas bendras VVG projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“, papildys vietos plėtros strategijų įgyvendinamas priemones, o svarbiausia, sudarys galimybę pasiekti tokius rezultatus, kurių veikiant atskirai pasiekti būtų neįmanoma.

Projekto partneriai pasirinko iš pirmo žvilgsnio tradicinę pieno temą, tačiau į šią temą pasižiūrėjo netradiciškai: pasinaudodami stipriosiomis regionų savybėmis – dar gyvomis tradicijomis, gamtos grožiu, žmonių gebėjimais, siekia išlaikyti pieno gamybos ir perdirbimo tradicijas, bet kartu skatinti naujų produktų, paslaugų kūrimą, išbandyti ir diegti įdomias, patrauklias pateikimo formas, išnaudojant geografinės padėties privalumus apsijungus į mini klasterius keisti vartotojų įpročius. Tai padės stiprinti tikslinius regionus ir tapti konkurencingiems Baltijos jūros regione ir Europoje.

Projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ jungia Rietavo savivaldybės, Plungės, Telšių ir Kupiškio rajonų smulkius pieno gamintojus, perdirbėjus, kaimo turizmo sodybų šeimininkus ir kitus subjektus, kurių siūlomi produktai ar teikiamos paslaugos susiję su pieno tema (pieno produktų degustavimas ir įsigijimas, kaimo turizmo sodybų siūlomos sveikatinimo paslaugos, ūkiuose teikiamos edukacinės programos, bendruomeninių tradicinių švenčių renginiai ir pan.).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2014-07-04 – 2015-05-31.

Specialusis projekto tikslas – sukurti pieno gamybos ir kaimo turizmo mini klasterį, apimantį 4 VVG teritorijas.

Taip pat projektas siekia bendrųjų tikslų:

Per projekto gyvavimo laikotarpį įgyvendinti sekantys uždaviniai:

  1. Įkurtas mobilus konsultavimo, naujų technologijų ir produkcijos demonstravimo biuras, kuriame buvo ir bus organizuojamos mobilios konsultacijos, vietos gaminių prezentacijos, produkcijos pardavimas mugių, parodų metu.
  2. Parengta 12 klasterio ekspertų, kurie dalyvavo 4 mokymuose ir prisidėjo bei prisidės prie mobilaus biuro darbo organizavimo.
  3. Išvystytas vietos gamintojų ir paslaugų teikėjų tinklas, šia dienai suburiant į klasterį 28 vietos gamintojus ir paslaugų teikėjus, kuriuos vienyja pieno tema; surinkta ir susisteminta informacija apie jų gaminamus produktus ar teikiamas paslaugas ir skatinant gamintojų bendradarbiavimą teikiant į rinką savo produktus ir paslaugas.
  4. Parengtas „Pieno kelio“ maršrutas, identifikuojant 4-riose Lietuvos savivaldybėse šiai dienai 28 objektus, kurie bus atviri lankytojams ir kuriuose bus galima įsigyti arba susipažinti su jų gaminamais produktais ar teikiamomis paslaugomis.
  5. Populiarinami klasterio dalyvių produktai ir paslaugos, parengtas vartotojams „Pieno kelio“ žemėlapis ir interneto svetainę.

Projektas formuoja prielaidas vietos gamintojų produkcijos atnaujinimui, vietos produkcijos ir paslaugų realizavimo rinkos plėtrai, siekiant didinti šeimos ūkių gaminamų gaminių ir teikiamų paslaugų pridėtinę vertę, užtikrinant didesnes šeimos ūkių pajamas ir sudarant palankesnes galimybes kaimo jaunimui likti kaime, stiprins miesto ir kaimo integraciją.

Projekto paramos suma – 97 988,30 Eur (338 334,00 Lt) (t.y. 90 proc.), visų tinkamų kompensuoti projekto išlaidų (80 proc. paramos sumos apmokama iš EŽŪFKP lėšų, 20 proc. iš LR lėšų). Projekto vykdytojas kartu su partneriais prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu, kurio bendra vertė – 10 887,68 Eur (37 593,00 Lt).

Bendra projekto vertė – 108 875,98 Eur (375 927,00 Lt).

Projekto pagrindinis įrankis - specializuotas mobilus konsultavimo, naujų technologijų ir produkcijos demonstravimo biuras. Mobilus biuras, vykdamas į ūkius, kaimo bendruomenes, kaimo turizmo objektus atlieka konsultavimo funkciją. Taip pat mobilus biuras naudojamas viešinant, pristatant vietos gamintojų produktus ir paslaugas mugėse, parodose, konferencijose. Aprūpintas specializuota įranga, mobilus biuras užtikrina operatyvias, lanksčias konsultavimo, mokymų organizavimo, viešinimo veiklas.

Mobilų biurą aptarnaja projekto metu apmokyti ekspertai, kurie dirba su potencialiais klasterio dalyviais, plėtojant„Pieno kelio“ maršrutą. „Pieno kelio“ maršrutas sukurs naujas perspektyvas kaimo vietovėms, besiverčiančioms tradiciniu pieno ūkiu ir palyginti nauja ūkine veikla – kaimo turizmo paslaugomis, nes suteiks šeimos ūkiams ir įmonėms alternatyvių ir naujoviškų plėtros galimybių.

Užtikrinant projekto tęstinumą klasterio dalyviai bus pakviesti įsilieti į naujai kuriamą organizacinę struktūrą, kuriai ir bus perduotas mobilus biuras.

Apie projektą

Projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ Nr. 4TT-KE-13-1-0002 finansuojamas, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.